Algemene Voorwaarden

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/homedecoratie/c-4149996/algemene-voorwaarden/Algemene Voorwaarden - neutrale versie Webshop

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

AC Homedecoration;

Sisalbaan 5;

2402 ZM Leiderdorp;

Telefoonnummer: 06 16012169

E-mail: info@homedecoratie. nl

KvK-nummer: 24421039000

Btw-identificatienummer: NL180444347B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrag.

 

 

Algemene Voorwaarden Interieur en Styling  

Artikel  1. Definities 

Artikel  2. Algemeen 

Artikel  3. Offertes en opdracht overeenkomsten 

Artikel  4. De opdracht

Artikel  5. Persoonsgegevens

Artikel  6. Prijzen en betaling

Artikel  7. Eigendom en auteursrechten

Artikel  8. Klachten

Artikel  9. Aansprakelijkheid

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Ontbinding van overeenkomst

Artikel 12. Diversen

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting 

 

        Artikel 1. Definities

 1. 1.1   AC Homedecoration : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24421039, gevestigd aan Sisalbaan 5 a, 2352 AZ te Leiderdorp.

 2. 1.2  Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan AC Homedecoration heeft verleend. 

 3. 1.3  Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en AC Homedecoration tot stand is gekomen. 

 4. 1.4  Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt. 

 5. 1.5  Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door AC Homedecoration. 

 6. 1.6  Werk: AC Homedecoration die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieuradvies, en interieurstyling.

 7.  

   

          Artikel 2. Algemeen 
 8.  
  1. 2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met AC Homedecoration. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

  2. 2.2  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en AC Homedecoration. 

  3. 2.3  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AC Homedecoration en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

  4. 2.4  Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

  5. 2.5  Ook al verlangt AC Homedecoration niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt de AC Homedecoration het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

  6. 2.6  AC Homedecoration heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren. 

  7.  

  8. Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten 

  9. 3.1  De door AC Homedecoration opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen. 

  10. 3.2  Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door AC Homedecoration schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. 

  11. 3.3  Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door AC Homedecoration zijn bevestigd. 

  12. 3.4  Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat AC Homedcoration aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. 

  13.  3.5  De door AC Homedecoration opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld. 

  14. 3.6  Een offerte is maximaal 30 dagen geldig. 

  15. 3.7  De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en 

   andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. 

  16. 3.8  AC Homedecoration kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een 

   kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

  17. 3.9  Een samengestelde prijsopgaaf verplicht AC Homedecoration niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een 

   overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

  18. 3.10  De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van AC Homedecoration. 

  19. 3.11  AC Homedecoration heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren. 

  20. 3.12  Op alle overeenkomsten gesloten met AC Homedecoration is het Nederlands Recht van toepassing. 

  21.  

  22. Artikel 4. De opdracht 

  23. 4.1  AC Homedecoration verricht haar werk naar beste inzicht en vermogen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt AC Homedecoration op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

  24. 4.2  Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AC Homedecoration het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

  25. 4.3  Verricht  AC homedecoration of door AC Homedecoration ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie. 

  26. 4.3  Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en AC Homedecoration voor zover mogelijk en relevant over: 

   1. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden; 

   2. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden; 

   3. het tijdschema waarbinnen AC Homedecoration de werkzaamheden uitvoert; 

   4. een betalingsschema; 

   5. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten; 

   6. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en AC Homedecoration plaatsvindt; 

   7. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen 

    (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk). 

  27. 4.4  Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van AC Homedecoration: 

   1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; 

   2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; 

   3. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

  28. 4.5  De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever. 

  29. 4.6  Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het project, wanneer deze door of namens de opdrachtgever 

   worden verstrekt, kan de opdrachtgever AC homedecoration aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te treden. 

   Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

  30. 4.7  De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder AC Homedecoration 

   daarin te kennen. 

  31. 4.8  Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan 

   te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.

    

  32. 4.9  Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als: 

   a. er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
   b. er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen; c. de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd; d. extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken. 

  33. 4.10  Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan AC Homedecoration onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt AC Homedecoration hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. AC Homedecoration is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. 

  34. 4.11  AC Homedecoration is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

  35. 4.12  AC Homedecoration houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels. 

  36. 4.13  De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies. 

  37.  
  38. 4.14  De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van AC Homedecoration vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. 

  39. 4.15  AC Homedecoration is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen. 

  40.  

   Artikel 5. persoonsgegevens 

   5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van AC Homedecoration opgeslagen om opdrachten te verwerken. AC Homedecoration geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. AC Homedecoration hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. 

  41.  

 •  

          Artikel 6. Prijzen en betaling 

 1. 6.1  De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. 

 2. 6.2  Binnen een straal van 25km Leiderdorp worden er geen reiskosten berekend. De voorrijkosten vanaf 25km van Leiderdorp neemt AC Homedecoration 50% van de kilometerkosten en de reisuren voor haar rekening. 

 3. 6.3  Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door AC Homedecoration op de factuur aan te geven wijze. 

 4. 6.4  Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan AC Homedecoration, dan is de opdrachtgever verplicht AC Homedecoration het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk. 

 5. 6.5  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

 6. 6.6  Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd en extra kosten. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 7,75% per maand en 

  voor particulieren 3 % per maand. De incasso kosten bedraagt € 40,00 per verzuimbetaling. 

 7. 6.7  Nadat de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 

  voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incasso praktijk gebruikelijk is. Indien AC Homedecoration echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

         Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten 

 1. 7.1  Op alle producten van AC Homedecoration rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is. 

 2. 7.2  AC Homedecoration heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft AC Homedecoration toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.homedecoratie.nl 

 3. 7.3  In het kader van de opdracht door AC Homedecoration tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover AC Homedecoration heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. 

 4. 7.4  De opdrachtgever is verplicht het project in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van AC Homedecoration uit te voeren. Pas na overleg met AC Homedecorationkan hij hiervan afwijken. AC Homedecoration wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het project wordt uitgevoerd in overeenstemming met haar advies en bedoelingen. 

         Artikel 8. Klachten 

 1. 8.1  Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van AC Homedecoration dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan AC Homedecoration worden medegedeeld. 

 2. 8.2  Indien de klacht gegrond is, zal AC Homedecoration de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen. 

         Artikel 9. Aansprakelijkheid 

 1. 9.1  Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever. 

 2. 9.2  AC Homedecoration is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door AC Homedecoration tijdens het advies is geadviseerd. 

 3. 9.3  Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door AC Homedecoration

  tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs 

  mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. 

 4. 9.4  Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is AC

  Homedecoration voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het 

  voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. 

 5. 9.5  AC Homedecoration is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en 

  bedrijfsschade. 

 6. 9.6  Indien de opdrachtgever van mening is dat AC Homedecoration tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, 

  stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen. 

 7. 9.7  Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het 

  gebrek schriftelijk aan AC Homedecoration kenbaar is gemaakt. 

 8. 9.8  AC Homedecoration is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen. 

 

          Artikel 10. Overmacht 

 1. 10.1  Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan AC Homedecoration kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee AC Homedecoration overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat AC Homedecoration geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

 2. 10.2  In geval van overmacht heeft AC Homedecoration het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is. 

 3. 10.3  Indien AC Homedecoration bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is AC Homedecoration gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen. 

 4. 10.4  AC Homedecoration en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing. 

 5.  

         Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst


11.1 De vorderingen van AC Homedecoration op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 

 1. Na het sluiten van de overeenkomst aan AC Homedecoration ter kennis genomen omstandigheden geven AC Homedecoration goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 

 2. Indien AC Homedecorationde opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

 3. In de genoemde gevallen is AC Homedecoration bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van AC Homedecoration schadevergoeding te vorderen.  

 

        Artikel 12. Diversen 

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.homedecoratie.nl

 1. 12.3  De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2017 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na 

  deze datum tot stand komen. 

 2. 12.4  De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van AC Homedecoration bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd. 

  De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord. 

 

          Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen beslechting 

 1. 13.1  Op de overeenkomst tussen AC Homedecoration en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen AC Homedecoration en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar AC Homedecorationis gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van AC Homedecoration. 

 2. 13.2  Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter. 

Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden

1.1 AC Homedecoration : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24421039, gevestigd aan Sisalbaan 5 a, 2352 AZ te Leiderdorp.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan AC Homedecoration heeft verleend.

1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en AC Homedecoration tot stand is gekomen.

1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door AC Homedecoration.

1.6 Werk: AC Homedecoration die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het

gebied van interieurontwerp, interieuradvies en interierstyling.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met AC Homedecoration. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en AC Homedecoration.

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AC Homedecoration en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 Ook al verlangt AC Homedecoration niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt de AC Homedecoration het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.6 AC Homedecoration heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten

3.1 De door AC Homedecoration opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.

3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door AC Homedecoration schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.

3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door AC Homedecoration zijn bevestigd.

3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat AC Homedcoration aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

3.5 De door AC Homedecoration opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

3.6 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3.7 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en

andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.8 AC Homedecoration kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.9 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht AC Homedecoration niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.10 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van AC Homedecoration.

3.11 AC Homedecoration heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

3.12 Op alle overeenkomsten gesloten met AC Homedecoration is het Nederlands Recht van toepassing.


Pagina 1


Artikel 4. De opdracht

4.1 AC Homedecoration verricht haar werk naar beste inzicht en vermogen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt AC Homedecoration op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AC Homedecoration het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Verricht AC homedecoration of door AC Homedecoration ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

4.3 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en AC Homedecoration voor zover mogelijk en relevant over:

de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;

het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden;

het tijdschema waarbinnen AC Homedecoration de werkzaamheden uitvoert;

een betalingsschema;

een raming van het honorarium en de bijkomende kosten;

op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en AC Homedecoration plaatsvindt;

hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen

(hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).

4.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van AC Homedecoration:

het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.5 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.

4.6 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het project, wanneer deze door of namens de opdrachtgever

worden verstrekt, kan de opdrachtgever AC homedecoration aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te treden.

Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.7 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder AC Homedecoration

daarin te kennen.

4.8 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan

te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in

acht.

4.9 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:

a. er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
b. er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen; c. de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn goedgekeurd; d. extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

4.10 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan AC Homedecoration onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt AC Homedecoration hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. AC Homedecoration is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

4.11 AC Homedecoration is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.12 AC Homedecoration houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.

4.13 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.

4.14 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van AC Homedecoration vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

4.15 AC Homedecoration is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. persoonsgegevens

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van AC Homedecoration opgeslagen om opdrachten te verwerken. AC Homedecoration geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. AC Homedecoration hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving.


Pagina 2
Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

6.2 Binnen een straal van 25km Leiderdorp worden er geen reiskosten berekend. De voorrijkosten vanaf 25km van Leiderdorp neemt AC Homedecoration 50% van de kilometerkosten en de reisuren voor haar rekening.

6.3 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door AC Homedecoration op de factuur aan te geven wijze.

6.4 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan AC Homedecoration, dan is de opdrachtgever verplicht AC Homedecoration het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.

6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6.6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd en extra kosten. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 7,75% per maand en

voor particulieren 3 % per maand. De incasso kosten bedraagt € 40,00 per verzuimbetaling.

6.7 Nadat de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incasso praktijk gebruikelijk is. Indien AC Homedecoration echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

7.1 Op alle producten van AC Homedecoration rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

7.2 AC Homedecoration heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft AC Homedecoration toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.homedecoratie.nl

7.3 In het kader van de opdracht door AC Homedecoration tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover AC Homedecoration heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

7.4 De opdrachtgever is verplicht het project in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van AC Homedecoration uit te voeren. Pas na overleg met AC Homedecorationkan hij hiervan afwijken. AC Homedecoration wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het project wordt uitgevoerd in overeenstemming met haar advies en bedoelingen.

Artikel 8. Klachten

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van AC Homedecoration dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan AC Homedecoration worden medegedeeld.

8.2 Indien de klacht gegrond is, zal AC Homedecoration de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

9.2 AC Homedecoration is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door AC Homedecoration tijdens het advies is geadviseerd.

9.3 Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door AC Homedecoration

tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs

mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

9.4 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is AC

Homedecoration voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het

voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

9.5 AC Homedecoration is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en

bedrijfsschade.

9.6 Indien de opdrachtgever van mening is dat AC Homedecoration tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen,

stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

9.7 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het

gebrek schriftelijk aan ZAC Homedecoration kenbaar is gemaakt.

9.8 AC Homedecoration is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

page3image42720Klik en sleep om te verplaatsen

©2017 AC Homedecoration

Pagina 3

page3image43840Klik en sleep om te verplaatsenArtikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan AC Homedecoration kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee AC Homedecoration overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat AC Homedecoration geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

10.2 In geval van overmacht heeft AC Homedecoration het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

10.3 Indien AC Homedecoration bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is AC Homedecoration gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

10.4 AC Homedecoration en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
11.1 De vorderingen van AC Homedecoration op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Na het sluiten van de overeenkomst aan AC Homedecoration ter kennis genomen omstandigheden geven AC Homedecoration goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Indien AC Homedecorationde opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is AC Homedecoration bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van AC Homedecoration schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Diversen

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.homedecoratie.nl

12.3 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2017 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na

deze datum tot stand komen.

12.4 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van AC Homedecoration bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd.

De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1 Op de overeenkomst tussen AC Homedecoration en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen AC Homedecoration en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar AC Homedecorationis gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van AC Homedecoration.

13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2024 AC Homedecoration | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel